Biên bản hủy & thu hồi hóa đơn

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa tại hệ thống nhathuoclongchau.com bị viết sai, Khách hàng có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua tại hệ thống cửa hàng Fptshop.com.vn, Khách hàng sẽ điền vào Biên bản thu hồi hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào Biên bản. Biên bản được chuyển tới cửa hàng của Fptshop.com.vn để thực hiện thủ tục thu hồi & viết hóa đơn mới thay thế để giảm thiểu việc đi lại cho khách hàng..

Mẫu biên bản hủy và thu hồi hóa đơn